تهران - انفجار در یکان حفاظت سرکوبگر در شهرداری غارتگر
با درود کانون‌های شورشی به بازنشستگان بپا خاسته تأمین اجتماعی
در اهواز، فولاد اصفهان، فولاد تهران و بازنشستگان غیرتمند کرمانشاه

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید