تهران -۲ خرداد ۱۴۰۳- آرزوهای خامنه ای با رئیسی خاکستر شد و برباد رفت 
تهران -۲ خرداد ۱۴۰۳- تعادل و فصل جدیددر حاکمیت ولایت فقیه آرزوهای خامنه ای با رئیسی خاکستر شد و برباد رفت 
آمل -۲ خرداد ۱۴۰۳- رزوهای خامنه ای با رئیسی خاکستر شد و برباد رفت 
بابل -۲ خرداد ۱۴۰۳- رزوهای خامنه ای با رئیسی خاکستر شد و برباد رفت
لنگرود-۲ خرداد ۱۴۰۳- قیام خلق شتاب می گیرد
گرگان - ۲ خرداد۱۴۰۳ - خون سربداران و شهیدان قیام و ارتش آزادی می جوشد
بندر عباس - ۲ خرداد۱۴۰۳-ملت ایران در انتظار گسستن بند از بند رزیم هستند
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید